چهارشنبه 28 آذر 1397 - 11 ربيع الثاني 1440
جستجو :
  برچسب شده با همایش بین المللی
مطالب/ برگزار شد:                            
      سومین کنگره المللی و شانزدهمین کنگره ملی اعصاب کودکان ایران از تاریخ 24 -26 شهریور 1395 در شهر تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،برگزار گردید
دوشنبه 3 خرداد 1395

 
 محتوای آموشی