برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

اعضای شورای پژوهشی

 
دکتر محمد باقر حسینی
عضو شورای پژوهشی
شماره تلفن : 041-5539161
ایمیل  :Hosseini_mb@yahoo.com
Hossainm@tbzmed.ac.ir
CV
سامانه علم سنجی
Google scholar

 
دکتر محمد حسن کارگر ماهر
عضو شورای پژوهشی

 
شماره تلفن : 041-35262280
ایمیل  : karegarm@gmail.com
CV
سامانه علم سنجی
Google scholar
  دکتر مرتضی جبارپور بنیادی
عضو شورای پژوهشی
شماره تلفن : 041-35262265
دکتر افشین قلعه گلاب بهبهان
عضو شورای پژوهشی

 
شماره تلفن : 041-3522280
ایمیل  :ghalehgolab@yahoo.com
ghalehgolab@hotmail.com
CV
سامانه علم سنجی
Google scholar
دکتر شهرام عبدلی اسکویی
عضو شورای پژوهشی

 
شماره تلفن : 041-35262280
CV
سامانه علم سنجی
Google scholar
دکتر امیر عطاله هیرادفر
عضو شورای پژوهشی

 
شماره تلفن : 35262280-041
ایمیل  :hiradfara@gmail.com
CV
سامانه علم سنجی
Google scholar
 دکتر سینا رئیسی
عضو شورای پژوهشی

 
سامانه علم سنجی
Google scholar