برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

اعضای مرکز


 دکتر نعمت بیلان - عضو هیئت موسس مرکز
شماره تلفن : 35262280-041
ایمیل  : bilan@tbzmed.ac.ir
CV

 دکتر محمد برزگر - عضو هیئت موسس
شماره تلفن : 35262265-041
ایمیل  :mm_barzegar@yahoo.com
CV

دکتر سعید اصلان ابادی - عضو هیئت موسس
شماره تلفن : 041-35262265
ایمیل  : aslanabadis@hotmail.com
  aslanabadis@tbzmed.ac.ir

 
 دکتر سیامک شیوا - عضو هیئت موسس
شماره تلفن : 35262280-041
ایمیل  : shivasiamak@yahoo.com
CV

دکتر محمد باقر حسینی - عضو شورای پژوهشی

شماره تلفن : 041-5539161
ایمیل  :Hosseini_mb@yahoo.com
Hossainm@tbzmed.ac.ir
CV
دکتر محمد حسن کارگر ماهر - عضو شورای پژوهشی
شماره تلفن : 041-35262280
ایمیل  : karegarm@gmail.com
CV
دکتر مرتضی جبارپور بنیادی - عضو شورای پژوهشی
شماره تلفن : 041-35262265


دکتر افشین قلعه گلاب بهبهان - عضو شورای پژوهشی
شماره تلفن : 041-3522280
ایمیل  :ghalehgolab@yahoo.com
ghalehgolab@hotmail.com
CV
دکتر شهرام عبدلی اسکویی - عضو شورای پژوهشی
شماره تلفن : 041-35262280
CV


دکتر عطاا.. هیرادفر - عضو شورای پژوهشی
شماره تلفن : 35262280-041
ایمیل  :hiradfara@gmail.com
CV


 دکتر سینا رئیسی - عضو شورای پژوهشی
CV