برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

برنامه استراتژيك

برنامه استراتژيك 5 ساله مركز تحقيقات سلامت كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 (97- 93)

 

دورنما:

مركز تحقيقات سلامت كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز بر آن است كه به عنوان يك مركز تحقيقات پيشرو و برتر با بكارگيري مؤثر علم و فناوري روز در تامين، حفظ و ارتقاء سلامت كودكان كشور سهم و نقش مؤثري داشته باشد. و در عرصه ملی جزء مراکز تحقیقاتی ممتاز و در عرصه بین المللی از مراکز فعال و شناخته شده باشد.

*  منظور از كودكان شامل نوزادان، كودكان و نوجوانان مي باشد.

*******

رسالت:

1- مشاركت در تربيت نيروي انساني کارآمد و متعهد، دانش پژوه و دخيل در امر سلامت كودكان متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی  به منظور رفع مشكلات بهداشتي و درماني كودكان در كشور.

2- انجام پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و اپيدميولوژيك در كليه زمينه هاي كودكان و ايفاي نقش مؤثر در توليد علم و فناوري

3- حضور مؤثر در مجامع علمي مرتبط و مجلات معتبر

4- مشاركت در ارتقاء مداوم ظرفیت های علمي و مهارتي دانش آموختگان و شاغلين بهداشتي و درماني درگير در امر سلامت كودكان

5- ايجاد ارتباط علمي و تحقيقاتي با ساير مراكز مرتبط در داخل و خارج از كشور

6- مشاركت در تامين سلامت جامع كودكان در سطوح سه گانه: پيشگيري، درمان و بازتواني

7- مشارکت در توسعه و ارتقاء نظام فکری و سواد سلامت جامعه از طریق " انتقال دانش" و همگانی نمودن علم

*******

ارزش ها:

1- حفظ كرامت انساني

2- صداقت

3- عدالت

4- اخلاق حرفه اي

5- مسئوليت پذيري و پاسخگویی

6- خودارزیابی مستمر

7- ارج نهادن به جايگاه والاي علم و عالم

8- مشاركت و همکاری های بین بخشی

9- ارتقاء مستمر کیفیت

10- شایسته سالاری 

اهداف كلان:

G1 : مشاركت فعال در تربيت نيروي انساني كارآمد دخيل در امر سلامت كودكان در راستاي تامين نياز استان و كشور

G2 : مشاركت فعال در ارتقاء مداوم سطح علمي دانش آموختگان و شاغلين بهداشتي و درماني درگير در امر سلامت كودكان

G3 : توسعه كمي و كيفي پژوهش هاي اپيدميولوژيك، بنيادي و كاربردي در كليه زمينه هاي سلامت كودكان و ايفاي نقش مؤثر در توليد علم

G4 : توسعه ارتباطات علمي و تحقيقاتي با ساير مراكز و مجامع علمي استاني، كشور و بين المللي

G5 : مشاركت فعال در جهت ارائه آموزشهاي مورد نياز جامعه در مورد سلامت كودكان

G6 : راه اندازي مراكز مشاوره ژنتيك به منظور پيشگيري از تولد نوزادان مبتلا

G1 : مشاركت فعال در تربيت نيروي انساني كارآمد دخيل در امر سلامت كودكان در راستاي تامين نياز استان و كشور

G1 O1 :مشارکت در تدوین کوریکولوم مبتنی بر نیاز برای رشته کودکان در دوره های مختلف دانشجویی‚ دستیاری تخصصی وفوق تخصصی و فلوشیپ

G1 O2 :مشارکت در تدوین برنامه های بازآموزی مبتنی برنیاز بارویکرد مهارتی( حداقل 2 برنامه تا پایان سال 1394)

G1 O3 : مشاركت در توسعه كيفي دوره هاي تكميلي و فلوشيپ  فوق تخصصی كودكان

G1 O4 : مشارکت درتدوين خطوط راهنما مبتني بر شواهد (حداقل دو خطوط راهنما تا پایان سال 1393)

G2 : مشاركت فعال در ارتقاء مدام سطح علمي دانش آموختگان و شاغلين بهداشتي و درماني درگير در امر سلامت كودكان

G2 O1 : مشاركت در تربيت مربيان متولي امر آموزش زير گروههاي پزشكي بر اساس تحقيقات مبتني بر شواهد

G2 O2 : مشاركت در ارتقاء كيفي آموزش هاي شاغلين دخيل در امر سلامت كودكان

G2 O3 : مشارکت فعال در" آموزش پاسخگو " در حیطه سلامت کودکان 

G3 : توشعه كمي و كيفي پژوهش هاي اپيدميولوژيك، بنيادي و كاربردي در كليه زمينه هاي سلامت كودكان و ايفاي تقش مؤثر در توليد علم

G3 O1 : بستر سازي براي هدايت پايان نامه هاي دستياري تخصصی و فوق تخصصی و عمومي كودكان در جهت اولويت هاي تحقيقاتي مركز

G3 O2 : نياز سنجي و تدوين اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات با رويكرد پاسخ به مشكلات شايع جامعه

G3 O3 : تشكيل زير كميته هاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف سلامت كودكان

G3 O4 : توانمند سازي محققين مركز جهت انجام طرحهاي پژوهشي و ارائه مقالات معتبر

G3 O5 : به روز کردن website مركز

G3 O6 : ارائه حداقل 50% مقالات مستخرج از طرح هاي پژوهشي مركز در مجلات ايندكس شدهISI يا Pub Med

G3 O7 : برگزاری Research Journal Club حداقل ماهيانه يك بار تا پايان سال 93

G4 : توسعه ارتباطات علمي و تحقيقاتي با ساير مراكز و مجامع علمي استاني، كشور و بين المللي

G4 O1 : برگزاري دو سالانه حداقل يك كنگره يا همايش يا سمپوزيوم معتبر منطقه اي يا كشوري

G4 O2 : اجراي پروژه هاي مشترك با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج كشور (حداقل 3 طرح در هر سال)

G4 O3 : ارائه حداقل 10 مقاله در كنگره هاي خارجي بصرت سخنراني يا پوستر (در هر سال)

G4 O4 : ارائه حداقل 20 مقاله در کنگره های داخلی بصورت سخنرانی یا پوستر

G5 : مشاركت فعال در جهت ارائه آموزشهاي مورد نياز جامعه در مورد سلامت كودكان

G5 O1 : مشاركت در ارائه خدمات خانواده محور

G5 O2 : تدوين و انتشار جزوات آموزشي مبتني بر شواهد براي بيماريهاي شايع كودكان (حداقل 2 مورد در هر سال)

G5 O3 : مشاركت در جهت تنظيم پمفلت هاي آموزشي ارائه شده توسط مركز بهداشت استان براي اطلاع رساني بهتر به مردم و كاركنان بهداشت

G5 O4 : مشاركت در تهيه برنامه هاي رسانه هاي عمومي (ديداري-شنيداري) و ارائه آموزشهاي مورد نياز آحاد جامعه

G6 : راه اندازي مراكز مشاوره ژنتيك به منظور پيشگيري از تولد نوزادان مبتلا

G6 O1 : مشاركت درراه اندازي مركز مشاوره، غربالگري و تشخيص قبل از تولد بيماري SMA

G6 O2 : مشاركت درراه اندازي مركز مشاوره، غربالگري و تشخيص قبل از تولد بيماري دوشن

G5 O3 : مشاركت درراه اندازي مركز مشاوره، غربالگري و تشخيص قبل از تولد بيماري PKU

 

93-97 برنامه استراتژیک.pdf