برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

اساسنامه ي مركز تحقيقات سلامت كودكان

   

 

اساسنامه ي مركز تحقيقات سلامت كودكان (دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

 

 

 
 

 

ماده ي يك: به منظور گسترش پژوهش و ارايه ي راه حل در امور بهداشتي، آموزشي، پژوهشي و درماني و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات سلامت كودكان كه در اين اساسنامه، به اختصار مركز تحقيقات ناميده مي شود، براي تامين اهداف زير تشكيل مي گردد.

 

 

 

ماده ي دو: اهداف

 

 

1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه هاي پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي كودكان به منظور حفظ و ارتقاي سلامت كودكان

 

2- انجام پژوهشهاي بنيادي، اپيدميولوژيك و باليني در راستاي بهينه سازي نظام ارايه ي خدمات بهداشتي- درماني كشور به منظور پاسخگويي به نيازهاي جامعه

 

3- مستند سازي و انتشار دستاوردهاي مركز تحقيقات

 

4- مشاركت در تربيت نيروي انساني محقق

 

5- توسعه و ارتقاي سطح توانمندي اعضاي هيئت علمي در جهت ارايه ي خدمات بهينه

6- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي داخل و خارج از كشور

 

ماده ي سه: اركان مركز تحقيقات عبارتند از

 

الف) شوراي عالي

 

ب) رئيس مركز تحقيقات

پ) شوراي پژوهشي

 

ماده ي چهار: اعضاي شوراي عالي مركز عبارتند از

 

الف) رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني تبريز

 

ب) معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني تبريز

 

پ) معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني تبريز

 

ت) رئيس مركز تحقيقات

ث) سه نفر از اعضاي هيئت علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز تحقيقات و حكم رئيس دانشگاه

 

ماده ي پنج: وظايف شوراي عالي مركز تحقيقات به شرح زير است

 

الف) تصويب خط مشي پژوهشي مركز تحقيقات

 

ب) تصويب طرحهاي همكاري با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج از كشور و سازمانهاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوط

 

پ) بررسي و تصويب بودجه ي ساليانه مركز تحقيقات در محدوده ي اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني

 

ت) بررسي و تصويب گزارش سالانه ي فعاليت هاي مركز تحقيقات

 

ث) تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي شورايعالي و دستورالعمل اجرايي مركز تحقيقات

 

ج) پيشنهاد سازمان و تشكيلات مركز تحقيقات

 

تبصره: مصوبات شوراي عالي مركز بر اساس سياست ها، خط مشي ها و هماهنگ باوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

 

ماده ي شش: انتصاب رئيس مركز تحقيقات

 

رئيس مركز به پيشنهاد شوراي عالي و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي و هر چهار سال يك بار منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلا مانع است. 

ماده ي هفت: وظايف رئيس مركز تحقيقات

 

رئيس مركز تحقيقات بالاترين مقام اجرايي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شوراي عالي براي اجراي و ظايف و امور محوله اقدام مي نمايد.

 

 

 

ماده ي هشت: وظايف شوراي پژوهشي

 

الف) تصويب طرح هاي تحقيقاتي

 

ب) تصويب كنگره ها

 

پ) سياست گذاري پژوهشي و تعيين اولويت هاي پژوهش براي مركز تحقيقات

 


ت) همكاري درون و برون دانشگاهي

 

 

ماده ي نه: اعضاي مركز تحقيقات

 

الف) اعضاي پيوسته: اعضاي هيئت علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.

 

ب) اعضاي وابسته: اعضاي هيئت علمي ساير گروههاي دانشگاه علوم پزشكي و ديگر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هستند.

 

 

 

 

 

ماده ي ده: منابع مالي مركز تحقيقات

 

الف) در آمدهاي حاصله از خدمات مركز تحقيقات

 

ب) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

 

پ) اعتبارات دولتي